Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Helmonds Muziek Corps

01. Definities

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

a. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Helmonds Muziek Corps;
b. Evenement: de georganiseerde gebeurtenis, zoals een gebeurtenis van muzikale, culturele, sportieve en/of recreatieve aard, waarvoor Helmonds Muziek Corps Tickets verkoopt;
c. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Helmonds Muziek Corps een overeenkomst aangaat betrekking hebbend op een Evenement, dan wel aan wie Helmonds Muziek Corps daartoe een aanbieding doet;
d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Helmonds Muziek Corps en Klant ter verkrijging van Tickets voor Evenementen;
e. Ticket: het document dat dient als toegangsbewijs voor een Evenement, waaronder onder andere fysieke kaarten uitgereikt door Helmonds Muziek Corps;
f. Helmonds Muziek Corps : de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Helmonds Muziek Corps, gevestigd te Helmond.
g. Upsell: de verkoop van aanvullende producten of diensten door Helmonds Muziek Corps namens zichzelf of in opdracht van derden.

02. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Helmonds Muziek Corps, producten of diensten van welke aard ook aan Klant levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.
b. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van Klant wijst Helmonds Muziek Corps uitdrukkelijk van de hand.
c. Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden overeenkomen. Helmonds Muziek Corps is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn op de website van Helmonds Muziek Corps raadpleegbaar.

03. Totstandkoming Overeenkomst

a. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten zoals vermeld op de website van Helmonds Muziek Corps vrijblijvend.
b. Klant dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste Tickets zijn gereserveerd. Klant dient bij het maken van de reservering altijd een juist (e-mail)adres te gebruiken. Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die Klant heeft ingevoerd bij de bestelling, kan Helmonds Muziek Corps contact met Klant opnemen met behulp van de gegevens die Klant heeft ingevoerd. Als Helmonds Muziek Corps Klant niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan Helmonds Muziek Corps ertoe overgaan de reservering te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Klant. Indien Helmonds Muziek Corps twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door de Klant bij de bestelling ingevoerde gegevens of het door de Klant gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het recht om de reservering van de Klant te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Klant. Helmonds Muziek Corps zal zich inspannen om de Klant in een dergelijk geval te informeren Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten of diensten.
c. Helmonds Muziek Corps behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren/kopen Tickets. Bij een overschrijding van dit maximum door de Klant, is Helmonds Muziek Corps gerechtigd om de reservering van de Tickets boven het maximum aantal ongedaan te maken of de betreffende Tickets ongeldig te maken.
d. Helmonds Muziek Corps heeft de mogelijkheid om bij de verkoop van Tickets Upsell activiteiten te verrichten. Indien Helmonds Muziek Corps producten of diensten van derden middels deze activiteit verkoopt, zullen op de (levering van) de betreffende producten of diensten de (algemene) voorwaarden van deze derde van toepassing zijn.
e. Tickets kunnen niet worden geretourneerd. De wettelijke bedenktijd inzake koop op afstand is op grond van artikel 7:46i lid 3BW niet van toepassing op Tickets. Voor andere producten die via upsell zijn gekocht, geldt een wettelijke bedenktijd van veertien (14) dagen, die aanvangt na ontvangst van het betreffende product.

04. Prijzen en betaling

a. Helmonds Muziek Corps verkoopt Tickets namens zichzelf en bepaalt de prijs en het aantal beschikbare plaatsen. Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.
b. Klant betaalt voor de door middel van de website bestelde producten dan wel diensten, de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de op de website van Helmonds Muziek Corps aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.
c. Alle prijzen van Helmonds Muziek Corps zoals vermeld op de website zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
d. Indien Klant de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Klant, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien de kosten alsnog niet voldaan worden zullen de door de Klant aangeschafte tickets geblokkeerd worden.

05. Leveringstermijnen

a. Tickets worden verzonden naar het (e-mail)adres dat Klant heeft opgegeven bij de bestelling. Helmonds Muziek Corps zal het door Klant opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen, totdat Klant aan Helmonds Muziek Corps een nieuw (e-mail)adres heeft meegedeeld.
b. De door Helmonds Muziek Corps opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Helmonds Muziek Corps schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
c. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de Overeenkomst in stand laat.

06. Afgelaste of verschoven Evenementen

a. Het is de verantwoordelijkheid van Klant om na te gaan of een Evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel Helmonds Muziek Corps zal proberen Klant van de afgelasting op de hoogte te brengen, kan Helmonds Muziek Corps niet garanderen dat Klant van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het Evenement. Helmonds Muziek Corps is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.
b. Tickets van verschoven Evenementen blijven in de regel geldig voor het vervangende Evenement. Voor meer informatie hierover kan Klant contact met Helmonds Muziek Corps opnemen via tickets@helmondsmuziekcorps.nl . Indien een Evenement wordt verschoven naar een andere locatie of datum, kan de Helmonds Muziek Corps voorwaarden stellen aan de vergoeding van de ticketprijs.
c. Indien een Evenement wordt afgelast of verschoven, dan kan Klant de Tickets voor dit Evenement inleveren conform de regeling zoals bepaald door de Helmonds Muziek Corps.
d. Bij afgelasting of verschuiving van een evenement komen eventuele middels Upsell verkochte producten of diensten niet voor restitutie in aanmerking.

07. Tickets

a. De door Helmonds Muziek Corps gedistribueerde Tickets blijven eigendom van Helmonds Muziek Corps en worden aan de Klant geleverd onder de voorwaarde dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Helmonds Muziek Corps niet is toegestaan het toegangsbewijs te verkopen aan derden of op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken, dan wel het toegangsbewijs in commerciële uitingen op welke wijze dan ook aan te bieden of te gebruiken. Bij overtreding van voornoemde voorwaarde is Helmonds Muziek Corps gerechtigd dit toegangsbewijs ongeldig te maken. Houders van ongeldige toegangsbewijzen zal de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.
b. Na ontvangst dient Klant de Tickets te controleren, aangezien fouten niet altijd kunnen worden hersteld. Na aanschaf kunnen Tickets niet meer geruild of vergoed worden. .
c. Indien het Ticket van Klant zodanig is beschadigd dat het niet meer op echtheid te controleren is, kan Klant contact opnemen tickets@helmondsmuziekcorps.nl

08. Intellectuele en Industriële Eigendomsrechten

a. De op het Ticket van Helmonds Muziek Corps rustende industriële en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Helmonds Muziek Corps dan wel haar licentiegever. Klant zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen te dier zake van Helmonds Muziek Corps dan wel haar licentiegever zouden kunnen worden geschaad.
b. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van het Ticket te verwijderen of te wijzigen, danwel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van het Ticket.
c. Het is Klant verboden het Ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.
d. De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van Helmonds Muziek Corps aan Klant.

09. Aansprakelijkheid

a. Helmonds Muziek Corps is niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement en de gang van zaken in of rond het Evenement en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.
b. Met uitzondering van de overige aansprakelijkheidsbepalingen in deze Algemene Voorwaarden, is de totale aansprakelijkheid van Helmonds Muziek Corps wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor de Tickets aan Klant in rekening is of kan worden gebracht.
c. De aansprakelijkheid van Helmonds Muziek Corps wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Klant Helmonds Muziek Corps onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Helmonds Muziek Corps ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Helmonds Muziek Corps in staat is adequaat te reageren.
d. Klant vrijwaart Helmonds Muziek Corps voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door Klant van enige verplichting jegens Helmonds Muziek Corps, al dan niet voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden.
e. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Helmonds Muziek Corps meldt.
f. Helmonds Muziek Corps kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van het Ticket dan ook. Bij verlies of diefstal kan de Klant geen aanspraak maken op een vervangend Ticket of terugbetaling van enige gelden. Helmonds Muziek Corps is evenmin aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren van Tickets, indien vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan Helmonds Muziek Corps.
g. Helmonds Muziek Corps aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door Klant bij derde partijen verkregen Tickets. Helmonds Muziek Corps kan evenmin de echtheid hiervan garanderen. h. Helmonds Muziek Corps kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade die de houder van dit toegangsbewijs ondervindt door handelen of nalaten van derden.

10. Overmacht

a. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Helmonds Muziek Corps kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
b. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Helmonds Muziek Corps in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van Klant op te schorten, zulks door dit schriftelijk aan Klant mee te delen en zulks zonder dat Helmonds Muziek Corps gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a. Op alle overeenkomsten met Helmonds Muziek Corps is Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.

12. Diversen

a. Het is bij Evenementen niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het Evenement: foto-, film- of andere opnameapparatuur, alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp, op straffe van inbeslagname.
b. Klanten die te laat bij het Evenement arriveren, worden – voor zover mogelijk – toegelaten tijdens geschikte momenten gedurende het Evenement. Toegang kan echter niet worden gegarandeerd.
c. Waar in deze Algemene Voorwaarden Helmonds Muziek Corps zich verplicht tot het doen van een schriftelijke mededeling, is Helmonds Muziek Corps gerechtigd deze mededeling langs elektronische weg te doen, zoals maar niet beperkt tot een e-mailbericht of fax.
d. Kennelijke vergissingen en schrijffouten op de website van Helmonds Muziek Corps dan wel in offertes, orderbevestigingen, Tickets en/of andere bescheiden, binden Helmonds Muziek Corps niet.
e. Bij verschil van mening tussen Helmonds Muziek Corps en Klant over de vertaling en/of de uitleg van de Algemene Voorwaarden is de Nederlandse versie ervan beslissend.
f. Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Helmonds Muziek Corps in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Helmonds Muziek Corps vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.